DZIAŁAJMY RAZEM

Nie jesteśmy anonimowi, działamy otwarcie i transparentnie.

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Działajmy Razem, funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu. Siedzibą Stowarzyszenia są Stare Babice. Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
 • praca na rzecz samorządności, solidarności międzyludzkiej i integracji mieszkańców Gminy Stare Babice;
 • wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców wszystkich miejscowości wchodzących w skład Gminy Stare Babice oraz inicjatyw członków Stowarzyszenia;
 • wzmacnianie więzi miejscowej ludności z małą ojczyzną i pielęgnowanie jej tradycji;
 • wspieranie jednostek samorządu terytorialnego oraz władz samorządowych Gminy Stare Babice w ich działaniach podejmowanych dla dobra rozwoju gminy i jej mieszkańców;
 • wspieranie i organizowanie działalności charytatywnej;
 • działanie wspierające budowanie więzi międzypokoleniowych w społeczeństwie;
 • wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym, poszkodowanym lub będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej;
Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. poprzez:
 • organizowanie spotkań, debat, szkoleń służących aktywizacji wspólnoty lokalnej Gminy Stare Babice;
 • przygotowywanie projektów związanych z celami Stowarzyszenia i przekazywanie ich odpowiednim instytucjom;
 • inspirowanie spotkań mających na celu poszerzenie wiedzy na temat historii lokalnej oraz gromadzenie zbiorów dokumentujących historię gminy;
 • działalność wydawniczą mającą na celu upowszechnianie wiedzy o Gminie Stare Babice;
 • działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;
 • dążenie do powołania i prowadzenia świetlic wiejskich, środowiskowych oraz wspieranie w tych działaniach organów i jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizowanie imprez i wydarzeń kulturalnych oraz sportowych;
 • organizowanie zbiórek publicznych i imprez charytatywnych;
 • prowadzenie serwisów internetowych, wydawanie tytułów prasowych, broszur, książek itp., służących publikacji materiałów związanych z aktywnością Stowarzyszenia.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków (WZC)
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:
 • zmiany Statutu;
 • ustalania liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej;
 • udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków;
 • wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń;
 • opłaty wpisowej należnej od nowo przyjętego członka zwyczajnego;
Do zakresu działania Zarządu należy:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 • sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia;
 • określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia;
 • realizacja celów statutowych i programu działania Stowarzyszenia;
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 • sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego, o ile jest wymagane obowiązującymi przepisami;
 • zwoływanie WZC;
 • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
 • występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzanych kontroli;
 • prawo żądania od Zarządu zwołania WZC;
 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych;
 • składanie na WZC sprawozdania ze swej działalności;
 • składanie na WZC wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
 • opłaty wpisowe i składki członkowskie od członków zwyczajnych;
 • pomoc finansowa lub rzeczowa pochodząca od członków wspierających;
 • dochody z majątku Stowarzyszenia;
 • dotacje, subwencje, granty itp.;
 • darowizny, zapisy i spadki;
 • środki pochodzące z ofiarności publicznej.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach swojej działalności Stowarzyszenie spełnia wymogi ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.

Działajmy Razem w Starych Babicach