DZIAŁAJMY RAZEM

Nie jesteśmy anonimowi, działamy otwarcie i transparentnie.

RODO w Stowarzyszeniu:

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuje, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie „Działajmy Razem”, zarejestrowane w Kwirynowie 05-082, ul. Tulipanowa 16. (dalej jako „ADO”).
2) ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: kww.dzialajmyrazem@gmail.com
3) Dane będą wykorzystywane wyłącznie w ramach projektu pod nazwą: Muzyka tradycyjna w Gminie Stare Babice.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną (kat. A) chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
7) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
8) Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

Działajmy Razem w Starych Babicach