DZIAŁAJMY RAZEM

Nie jesteśmy anonimowi, działamy otwarcie i transparentnie.

O nas słów kilka ...

Stowarzyszenie "DZIAŁAJMY RAZEM" to grupa Mieszkańców Gminy Stare Babice; społeczników, samorządowców, przedsiębiorców, którym na sercu leży dobro naszej małej ojczyzny. Dzięki aktywnej pracy na rzecz lokalnej społeczności w ramach Rady Gminy, organizacji pozarządowych, działalności charytatywnej staliśmy się jednym z liczących się środowisk opiniotwórczych. Chcemy wspierać mieszkańców w rozwiązywaniu ich codziennych problemów, tak by wszystkim żyło się lepiej.

Są wśród nas przedstawiciele prawie wszystkich rejonów gminy, byli i obecni wójtowie, radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich, osoby związane z babicką ziemią od pokoleń, jak również tacy, którzy zamieszkują ją od kilku czy kilkunastu lat. Łączy nas troska o miejsce, w którym żyjemy, dążenie do szeroko rozumianej integracji między mieszkańcami oraz przekonanie, że wspólnie możemy zdziałać i osiągnąć znacznie więcej niż w pojedynkę.

Nasze założenia uwzględniają cykliczne, comiesięczne spotkania, zespołowe pochylenie się nad problemami o charakterze społecznym i samorządowym. Wspólnie szukamy sposobów na ich rozwiązanie. Mamy również nadzieję na współpracę z innymi, działającymi na terenie gminy grupami i stowarzyszeniami, co z pewnością wzmocni wzajemne możliwości działania.

W celach informacyjnych wykorzystujemy zaprzyjaźnione i życzliwe nam nośniki medialne - Babicki Portalik Internetowy oraz miesięcznik Goniec Babicki. Jesteśmy także obecni w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy mieszkańców o ważnych wydarzeniach, o podjętych przez nas działaniach oraz o ich skutkach. Liczymy na życzliwość i współpracę ze wszystkimi Mieszkańcami Gminy Stare Babice.

Poznajcie nasze poglądy ...

W naszym działaniu nie kierujemy się żadnymi poglądami politycznymi ani ideologicznymi. Pracujemy tylko w najlepiej pojętym interesie naszych sąsiadów – czyli całej społeczności Gminy Stare Babice.

Uważamy, że samorząd powinien przede wszystkim spełniać swoją szczególną rolę, jaką jest inspirowanie aktywności obywateli. Naszym działaniem chcemy przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego postrzeganego jako wspólnotowe porozumienie wolnych i równych obywateli, którzy swoją jedność zawdzięczają między innymi uzgodnionemu wcześniej postepowaniu.

I nasze priorytety ...

Urzędnik dla petenta

Domagamy się zwiększenia wszelkich form konsultacji społecznych (dialogu) w procesie decyzyjnym władzy gminnej (dysponowanie środkami budżetowymi, podejmowanie wspólnych decyzji w sprawie kluczowych inwestycji, itd.). Chcemy, aby urząd gminy stal się miejscem przyjaznym
i służebnym wobec petenta.

Rozwój tak, ale zrównoważony

Apelujemy o zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości. Uważamy, że inwestycje powinny być realizowane wszędzie, a nie tylko w centralnych punktach gminy.

Poprawa połączenia z miastem

Kładziemy nacisk na rozwój komunikacji, w tym na poprawę stanu wszystkich kategorii dróg oraz na ułatwienia w połączeniach komunikacyjnych z Warszawą. Urbanizacja gminy tak, ale racjonalna, zachowująca podmiejski charakter naszego obszaru.

Racjonalny rozwój oświaty

Niezwykle ważną częścią życia społecznego jest oświata. Chcemy zagwarantować równy rozwój wszystkich szkół gminnych na wysokim poziomie. Ponadto widzimy palącą potrzebę zwiększenia ilości miejsc w przedszkolach i organizację żłobka.

Ambitna oferta kulturalna

Pragniemy proponować szeroką ofertę kulturalną
w której mieszkańcy nie tylko będą mogli być odbiorcami różnego rodzaju imprez kulturalnych ale i aktywnie uczestniczyć w procesie twórczym.

Wsparcie dla bezpieczeństwa

Dostrzegamy potrzebę reorganizacji pracy straży gminnej. Będziemy doposażać ochotnicze straże pożarne. Chcemy, aby policja była bardziej widoczna i skuteczna w działaniu.

Poprawa usług zdrowotnych

Będziemy negocjować z podmiotami świadczącymi usługi lekarskie o większy dostęp do lekarzy specjalistów.

Lokalny sport

Stawiamy na rozwój sportu. Zależy nam na powstawaniu nowych sekcji aktywizujących mieszkańców do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Będziemy zabiegać o modernizację i budowę nowych obiektów sportowych.

I inne ważne sprawy ...

Będziemy apelować o: poprawę warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, zwiększenie w gminie potencjału dla turystyki podmiejskiej, pozostawienie funduszy sołeckich w rękach sołectw.

Działajmy Razem w Starych Babicach